குறள் 319:

பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா

 

முற்பகலில் மற்றவருக்கு துன்பமானவற்றைச் செய்தால் அவ்வாறு செய்தவர்க்கே பிற்பகலில் துன்பங்கள் தாமாக வந்து சேரும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *