நற்சிந்தனை – நம்பிக்கை

இன்றைய சிந்தனைக்கு

நம்பிக்கை:

“தன்னுடைய உள்ளார்ந்த சக்தியை பயன்படுத்தி சூழ்நிலைகளை வெற்றிகொள்ளும் ஒருவரே வெற்றியாளராவார்.”

சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து:

சில சமயங்களில், நாம் சூழ்நிலைகளை சந்திக்கும்போது, அவற்றை தீர்க்க முயற்சி செய்வதேயே கடினமாக உணர்கின்றோம். நாம், அனைத்தும் ஒரு காரணத்திற்காக நடைபெறுகின்றது என நினைவுபடுத்திக்கொள்வது அவசியமாகும். இதை மனதில் நிலைநிறுத்திக்கொள்வதால் சூழ்நிலையை தெளிவாக பார்க்க முடிவதுடன், தீர்வுகள் வெளிச்சத்திற்கு வருவதையும் காண முடிகின்றது.

செயல்முறை:

நான் சமாளிப்பதற்கு மிகவும் பெரிதாக உணர்கின்ற சூழ்நிலையை சந்திக்கும் பொழுதெல்லாம், நான் ஓர் அடி பின் வைத்து அதை வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும். என்னுடைய உள்ளார்ந்த வலிமையின் மீது நான் நம்பிக்கை வைத்து, சூழ்நிலையிலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு நான் ஆர்வமாக இருந்தால், ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் எனக்கு எதையாவது கற்றுக்கொடுக்கிறது என எனக்கு நான் நினைவு செய்து கொள்வது அவசியமாகும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கும்போது மட்டுமே, சாதிப்பதற்கு என்னை நான் கட்டாயப்படுத்தும்போது மட்டுமே என்னால் வளர முடியும்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *